Házirend

Az ellátott gyermekek köre

 • A családi bölcsőde 1,5 – 3 éves korú gyermekeket fogad be a szülővel, törvényes képviselővel kötött megállapodás alapján. Ennél az életkornál fiatalabb és idősebb gyermek napközbeni ellátásban egyedi elbírálás alapján részesülhet.
 • A gyermek felvételét a szülő az ellátást végzőnél, illetve a társaság ügyvezetőjénél kérheti. Az ellátást végző és a szülő a társaság képviselőjének közreműködésével megállapodást köt az ellátás kezdetéről és várható időtartamáról.

Gyermeklétszám

 • A családi bölcsődében 8 gyermek ellátására van lehetőség, ha az ellátást végzőnek a kisegítő feladatokra állandó segítsége van. Egy nevelővel 5 kisgyermek látható el.

Étkeztetés

 • Az ellátást végző gondoskodik a gyermekek négyszeri étkeztetéséről az 67/2007. (VII. 10.) GKM-EüM-FVM-SZMM együttes rendeletben ajánlott táplálkozási ajánlások betartásával.
 • A családi bölcsődét igénybe vevő szülő, törvényes képviselő köteles a szolgáltatás megkezdése előtt az ellátást végzőt tájékoztatni a gyermek étkezéssel kapcsolatosan kialakult  egyéni szokásairól, esetleges élelmiszerallergiáról, stb.

Napirend

 • Az ellátást végző az évszakhoz, a gyermek életkorához, fejlettségi szintjéhez igazodó rugalmas napirendet alakít ki, amely az étkezés, levegőzés, játék, gondozási tevékenység rendszeres napi teendőiből áll. Gondozótevékenysége során harmonikus légkört, balesetmentes, esztétikus környezetet biztosít a gyermekek számára. Ösztönzi a kisgyermekek kreatív, önálló tevékenységét.

Együttműködés a szülőkkel

 • Az ellátást végző gondozó tevékenysége során folyamatosan együttműködik a szülőkkel és a társaság munkatársaival.
 • Az ellátást végző ellenkező megállapodás hiányában csak a társasággal szerződést kötőnek adhatja át az ellátott gyermeket. Amennyiben a szülő, törvényes képviselő más személyt is megjelöl erre, köteles azt írásban rögzíteni. Ennek hiányában – váratlan akadály esetén – legalább telefonon köteles értesíteni az ellátást végzőt arról, hogy ki viheti el a gyermekét.

Egészségügyi ellátás, betegség, balesetvédelem

 • A gondozás megkezdése előtt a szülő bemutatja igazolását arról, hogy a gyermek egészséges és közösségbe mehet. Fertőző betegség miatti hiányzást követően az ellátás folytatásának feltétele a gyermek gyógyultságát tanúsító háziorvosi igazolás bemutatása az ellátást végzőnek.
 • A szülő, törvényes képviselő a gyermek betegségét – mivel erre az időszakra nem veszi igénybe az ellátást – legkésőbb tárgynap reggel 9.00 óráig köteles az ellátást végzőnek telefonon jelezni.
 • Lázas, fertőző beteg gyermeket nem fogad a családi bölcsőde. Amennyiben a gyermek napközben belázasodik, az ellátást végző a szülőt értesíti. A szülő a gyermeket az értesítéstől számított 1 órán belül köteles hazavinni.
 • A szülő, törvényes képviselő biztosítja a gyermek személyes higiénés eszközeit az ellátást végzővel egyeztetett módon.  (pelenka, nagyobbaknál fogkrém, fogkefe, fésű, csereruha).
 • Az ellátás helyszínén az ellátást végző a balesetvédelmi feltételeket biztosítja.

A gyermek megismerésének eszközei, az ellátás minőségének biztosítása

 • A szülő vállalja, hogy együttműködik a gyermek megismerését szolgáló kérdőív kitöltésében és az időközben bekövetkezett változások regisztrálásában. A kérdőívben rögzített információk csak összefoglalják, de nem helyettesíthetik a gyermek gondozásához elengedhetetlen, személyesen megbeszélt gondozási szempontokat.
 • A szülő hozzájárul, hogy az ellátás során a gyermek fejlődésének dokumentálására, belső használatra gyermekéről fénykép- vagy videófelvételek készüljenek.
 • A szülő vállalja, hogy együttműködik a társaság munkatársaival a családi bölcőde hatékonyságára vonatkozó kérdőív kitöltésében.